Meteen naar de inhoud

Dit redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke inhoud van de site te garanderen, en regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken haar bij het exploiteren van de journalistieke website.

1. Definities

Dit statuut regelt de verhouding tussen de partijen die de volgende functies vervullen, die ook gecombineerd kunnen worden. Wijziging is alleen mogelijk na overeenstemming tussen alle partijen.

a) Directie: Zorgt voor de commerciële voorwaarden en de voorzieningen waardoor het medium zijn journalistieke taak optimaal kan vervullen, in dit geval het brengen van nieuws, duiding, achtergronden en opinies over kunst in de brede zin van het woord.

b) Auteurs: mensen die op eigen initiatief artikelen leveren, en soms in opdracht van de hoofdredacteur, journalistieke inhoud vervaardigen.

c) Samenwerkingspartners: Niet-journalistieke partijen met een commercieel belang bij de site.

2. De site

2.1 Onder het begrip site valt in dit statuut elk platform voor elektronische informatie-uitwisseling, zoals een website, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mailproducten, nieuwsbrieven en apps.

2.2 Het doel van de site is het tonen van nieuws, duiding, achtergronden en opinies over kunst in de brede zin van het woord.

2.3 De identiteit is het geheel van inhoudelijke kenmerken van de site.

2.4 Het siteconcept bestaat uit:

2.4.1 de naam en haar verschijningsvorm, haar titel en logo;

2.4.2 de redactieformule, zijnde – site-layout, navigatie, wel of geen animatie, gebruik van Flash, enz. – de journalistieke inhoud, incl. journalistieke diensten, door de redactie gewenste “powered-by”-modules, spelletjes, enz.;

2.4.3 het exploitatiemodel, zijne het geheel aan marketingplannen en -methoden (inclusief niet-journalistieke diensten) om de site levensvatbaar te houden zonder afbreuk te doen aan de identiteit en de redactieformule.

2.5 De doelstelling van de site, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2.6 Titel en logo, en wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.

2.7 De redactieformule, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de directie.

2.8 Het exploitatiemodel, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door het bestuur.

3. Redactie

3.1 De redactie bewaakt de kwaliteit van alle journalistieke producties en diensten, ook als deze door derden aan de redactie worden geleverd, waaronder (retro)moderatie van fora, niet-commerciële scripts, opiniepeilingen, infographics, info-animaties, geluid, beeld, niet-commerciële verwijzingen.

3.3 De redactie voert haar taak uit in overleg met eind- en hoofdredacteur.

3.4 De redactie controleert of de publicaties van de site gedaan worden volgens journalistieke beginselen van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.

3.5 De redactie kan kwaliteitseisen stellen aan leveranciers van redactionele onderdelen.

3.6 In geval van geschil tussen redactie en hoofdredactie treedt de geschillenprocedure uit het coöperatiestatuut in werking.

4. Hoofdredactie

4.1 De hoofdredactie bepaalt na overleg met bestuur de hoofdlijnen van het redactionele beleid, en voert die uit.

4.2 De hoofdredactie kan één of meer eindredacteuren benoemen aan wie zij een deel van haar taken kan delegeren

4.3 De hoofdredactie overlegt met het bestuur over het redactiebudget. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld na zorgvuldig overleg met bestuur en hoofdredactie. De hoofdredactie bepaalt de verdeling van het redactiebudget. Het bestuur zal de hoofdredactie regelmatig informeren over de verhouding van het gebudgetteerde tot de werkelijk gemaakte kosten en de hoofdredactie verzoeken om bij te sturen, indien daar zwaarwegende redenen voor aanwezig zijn.

5. Het bestuur

5.1 Het bestuur kan een hoofdredactie benoemen.

5.2 Bij ontslag van de hoofdredactie is het bestuur verplicht om voorafgaand advies in te winnen bij de algemene ledenvergadering, die tevens het recht heeft tot voordracht voor ontslag.

5.3 Het bestuur beslist (buiten het elders al genoemde) nooit zonder overleg met de hoofdredactie over zaken waarvan men weet of kan vermoeden dat haar beslissingen rechtstreeks of zijdelings invloed van belang kunnen hebben op het redactionele beleid, zoals:

5.3.1 welk soort advertenties wel of niet geplaatst of geweigerd worden;

5.3.2 de maximale omvang van de site, de verhouding tussen redactionele en commerciële ruimte en de verdeling van beide binnen de pagina’s;

5.3.3 reclamecampagnes;

5.3.4 aan- of verkoop van niet-redactionele content van of aan derden;

5.3.5 wijziging van de werksituatie, zoals huisvesting, inventaris, productie- en communicatiemiddelen;

6 Samenwerking

6.1 Het bestuur kan samenwerking aangaan met partijen met een commercieel belang. Zij sluiten voor een bepaalde tijd en met een specifiek doel een overeenkomst met het bestuur, waarin wordt vastgelegd hoeveel journalistieke aandacht en hoeveel commerciële ruimte minimaal en voor welke periode wordt besteed aan het onderwerp dat de partner aandraagt. Deze afspraak is kwantitatief van aard, en gaat niet over de inhoud van de berichtgeving door de coöperatie.

6.2 Berichten die gemaakt worden in het kader van een samenwerking vallen onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.

6.3 De auteur is per bericht degene die strekking en toon van het bericht bepaalt. Samenwerkingspartners hebben geen zeggenschap over toon en inhoud van de berichten die in het kader van een partnerschap worden geproduceerd.

6.4 Samenwerkingspartners hebben het recht om berichten online door te plaatsen binnen hun eigen communicatiemiddelen als websites en nieuwsbrieven. Verspreiding naar andere media geschiedt altijd door de coöperatie.

6.5 Samenwerkingspartners en berichten in samenwerking worden als zodanig aangemerkt op de website.

7. Advertenties

7.1 Commerciële uitingen worden als zodanig herkenbaar geplaatst.

8. Eindgebruiker

Om de integriteit van de coöperatie en de vertrouwensrelatie met de bezoeker, lezer, abonnee of eindgebruiker van het platform, hierna te noemen ‘eindgebruiker’, te waarborgen, treedt de coöperatie de eindgebruiker in alle openheid tegemoet. Ter versterking van deze doelen verstrekt de redactie alle relevante informatie die voor een open communicatie vereist zijn. Het voorgaande omvat minimaal de volgende onderdelen:

8.1 De coöperatie geeft duidelijk aan wat het doel is van het platform.

8.2 De coöperatie publiceert een colofon met daarin alle relevante gegevens, waaronder naam van de uitgever, naam van de hoofdredactrie en/of auteurs, adresgegevens van zowel uitgever als redactie, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, url’s, etc.

8.3 De coöperatie stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie en het gedrag van de eindgebruiker binnen het platform, hierna te noemen ‘datamining’. Indien van dit beleid wordt afgeweken, wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd. Verder moet de eindgebruiker een opt-out mogelijkheid worden geboden om reeds verzamelde gegevens in te trekken.

8.4 De coöperatie stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het exploiteren van informatie c.q. verkopen van informatie aan derden die zij via datamining heeft verkregen. Indien van dit beleid wordt afgeweken, dan wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd.

8.5 De coöperatie stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien privacybescherming.

8.6 De coöperatie zorgt ervoor dat de eindgebruiker het webredactiestatuut binnen het eigen platform kan raadplegen.

9. Diversen

9.1 Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2017

9.2 Nieuwe leden krijgen bij aangaan van hun lidmaatschap een exemplaar van dit statuut.

9.3 Leden van de coöperatie worden binnen 48 uur op de hoogte gesteld van wijzigingen in dit statuut.

9.4 Het statuut wordt gepubliceerd op de website

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands