Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zoekt lid Raad van Toezicht

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zoekt per 1-1-2017 een lid voor de Raad van Toezicht

Het AFK investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor eenmalige financiering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten op gebied van talent(ontwikkeling) en kunstfinanciering, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst, de 3Package Deal voor internationaal toptalent en de amsterdamsecultuurlening.nl

Advertentie-archief

Dit bericht is een oude advertentie, die als gewoon bericht in de stroom mee is gegaan. Ze heeft haar werk gedaan. Reageren hoeft niet meer.
Ook adverteren? Neem contact op!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij het AFK. De Raad heeft onder meer de volgende taken:

 • het met gericht advies terzijde staan van de directie;
 • vertegenwoordiging van het fonds in de richting van diverse stakeholders;
 • vaststellen van de regels die gelden voor het toekennen van subsidies en prijzen;
 • vaststellen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening);
 • goedkeuren van het jaarplan en (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting

De Raad van Toezicht van het AFK vergadert minimaal vier keer per jaar. De Raad onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

De leden van de Raad van Toezicht:

 • beschikken over functionele onafhankelijkheid / zijn geen direct belanghebbenden van het fonds;
 • bezitten aantoonbare culturele bagage, alsmede ervaring met en gedegen kennis van de kunst- en cultuursector in Amsterdam
 • beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat van belang is voor het fonds
 • weten een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand

Profiel kandidaat

Bij de selectie van een nieuw lid wordt naast het voorgaande, specifiek bezien in hoeverre de kandidaat kennis en/of ervaring heeft met:

 • het besturen, leiden en/of organiseren van een fonds;
 • de positie en de belangen van kunstinstellingen en kunstenaars in Amsterdam;
 • bestuursrechtelijke en politieke verhoudingen in de kunstsector;
 • gemeentepolitiek, gemeentelijk en/of landelijk cultuursubsidiebeleid;
 • organisatie- en personeelsbeleid; administratieve organisatie en intern beheer; marketing en communicatie; innovatie in het culturele domein;
 • ondernemerschap, werkgeverschap en/of als bestuurder.

Vergoeding

De leden van de Raad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte onkosten.

Meer informatie

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het AFK. Een kopie van de statuten kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het AFK.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Reageren

Stuur uw motivatie en CV vóór maandag 10 oktober 2016 aan Heikelien Verrijn Stuart, voorzitter van de Raad van Toezicht van het AFK, via secretariaat@afk.nl. Vragen? Bel: 020 – 52 00 520 of mail secretariaat@afk.nl. Kijk ook op onze website: www.afk.nl

Foto bovenaan:
AFK - Amsterdams Fonds voor de Kunst